Barion Pixel ÁSZF – Cremediq

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük a CREMEDIQ.COM honlapon! Az alábbiakban a CREMEDIQ természetes kozmetikumok honlapon keresztül történő értékesítésével és
vásárlásával kapcsolatos általános szerződési feltételeket ismertetjük!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

1. Az ÁSZF hatálya

 

Jelen dokumentum a www.cremediq.com weboldal üzemeltetője és az általa forgalmazott kozmetikai termékeket a webshopból egyszeri alkalommal, vagy

visszatérően megvásároló Vevő (= Szerződő Felek) közötti adásvételi
jogviszony általános feltételeit szabályozza. 

 

Jelen ÁSZF 2022. 09. 03.-án lép hatályba, Magyarország területére vonatkozik és határozatlan időtartamra szól.

Szerződő Felekre a hatályba lépésének napjától megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazandó.

 

 

2. Fogalmak, értelmező rendelkezések

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) az Eladó és a Vevő között a termékrendelés
véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett,
magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a
mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Eladó (Szolgáltató,
Vállalkozás) adatai
:

Név: Dr Pallagi Edina EV

Székhely: 6726, Szeged, Közép fasor 27/B

Levelezési cím: 6726, Szeged, Közép fasor 27/B

Nyilvántartási szám: 57435130

Adószám: 59409298-1-26

Illetékes cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 11735005-26075637-00000000

Telefonszám: +36706304767

E-mail: info@cremediq.com

Honlaphttps://www.cremediq.com internetes oldal (weboldal)

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: RACKHOST ZRT.

Székhely: 6722, Szeged, Tisza Lajos krt. 41.

Elérhetőség: +36-1-445-1200, info@rackhost.hu

Weboldal: www.rackhost.hu

Szerződő Felek: az Eladó és az egyedi adásvételi
szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése

Szolgáltatás: az Eladó weboldalán aktuálisan
megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan
teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és
kiszállítása

Termék: az Eladó által előállított és a cremediq.com honlapon
adásvételi ajánlattételre felhívással közzétett árucikk, amely az egyedi
adásvételi szerződés tárgyát képezi

Vételár: a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés
alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke

Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint –
természetes személy (magánszemély) aki az Eladó termékét, vagy termékeit a www.cremediq.com honlap
igénybevételével online megvásárolja

Web-fiók: a cremediq.com honlapon a Vevő számára fenntartott,
a személyéhez kapcsolódó felhasználói felület, amely a szállítási címet, a legutóbbi
megrendeléseket, a kedvezményeket rögzíti.

3. További kiegészítő
rendelkezések

3.1. Az ÁSZF és az Egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezésének
hiányában, az Eladó és Vevő közötti adásvételi jogviszony tekintetében
meghatározott bármilyen határidő számítása naptári napokban történik és annak
lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet.

3.2. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az
Eladó telephelyére (levelezési cím: 6726, Szeged, Közép fasor 27/b.), illetve a
Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő
elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok
nem tekinthetők érvényesen tett nyilatkozatnak.

3.3. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi
adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a
szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. Ennek megszegéséből
eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik
helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak jelen ÁSZF
2. pontjában nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános
Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

3.4. A megvásárolt Terméket, a Vevő által megadott magyarországi címre,
könyvelt postai küldemény útján, a postára adását (vagy futárnak átadást)
követő 5. (ötödik), napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni
(kézbesítési vélelem). Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési akadályból
eredő károkért (vagy egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.

3.5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében
haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt
értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

3.6. Az Egyedi adásvételi szerződésben, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben
nem szabályozott kérdésekben, továbbá a felmerülő esetleges jogviták
eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

3.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból –
ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat
elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni
kötelesek. Amennyiben egyeztetésük nem vezet eredményre az illetékes Békéltető
Testület közreműködését szükséges igénybe venniük. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető
el: http://www.bekeltetes.hu. A területileg illetékes Békéltető Testületekről
bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

4. A szerződés (egyedi adásvételi szerződés) létrejötte, követelményei,
elemei és jellemzői

4.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásait (termékeit) a www.cremediq.com weboldalon éri el. Az első egyedi
adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) létrejötte esetén az Eladó – a
termékrendelés során megadott adataival – Vevőt automatikusan regisztrálja, és
erről e-mailben értesítést küld A automatikus regisztrációt követően a Vevő a www.cremediq.com honlap nyitóoldalán található ‘Fiókom/Bejelentkezés’
szakaszban felhasználónevének és jelszavának megadásával, majd a ‘Belépés’
gombra való kattintással jut el a saját, személyes felhasználói felületére. A regisztrációval Vevő hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre Eladó a későbbiekben tájékoztatást, információt küldjön.

4.2. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy az
adás-vétel interneten történő lebonyolításának jellegéből adódóan kizárólag
akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben a tényleges
vásárlás folyamata során a szükséges adatait Vevő rendelkezésére bocsátja és a honlaphoz
tartozó regisztrációt elfogadja. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve,
hogy az Eladó a vásárláshoz és a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz
kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja
és kezelje. Egyúttal Eladó kijelenti és vállalja, hogy Vevő adataival nem él
vissza, azokat illetéktelen számára nem adja ki, illetéktelenek számára hozzáférést
nem biztosít.

4.3. Eladó nem vállal felelősséget a cremediq.com honlap Vevő általi
használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, az ott fellelhető
bármilyen információt, javaslatot bárki csak a saját felelősségére, az
esetleges kockázatot vállalva alkalmazhatja. Eladót egyáltalán nem terheli
felelősség a honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és
jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből esetlegesen adódó hátrányok tekintetében.
Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy
megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, Eladónak nem kötelessége új
felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani Vevő részére.

4.4. Eladó nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező
károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a cremediq.com honlap vagy a
pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem
megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen fél általi megváltoztatásából
keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből,
számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy hasonló technikai
jellegű okból kifolyólag keletkeznek.

4.5. Az Eladó jogosult a visszaélés-szerűen alkalmazott felhasználói
felületek (fiókok) értesítés nélküli megszüntetésére (törlésére) azzal, hogy az
ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági/jótállási
igény érvényesítésével összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását
nem köteles nyújtani, ugyanakkor az esetlegesen teljesített – a már felmerült
költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő
részére Eladónak vissza kell fizetnie. A felhasználói felület
rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből
eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A „vevői joggal való
visszaélést” jelentő magatartás ekként történő minősítése az Eladó kizárólagos
jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha Vevő
több alkalommal (már 2 ilyen alkalom is a Vevői fiók törlését vonja maga után) nem
veszi át a megrendelt terméket, vagy hiányos terméket küld vissza, amelyről
egyértelműen megállapítható, hogy az nem a hétköznapi használatából eredő kopás
eredményeként veszített eredeti mennyiségéből, vagy szennyezett, vagy a
visszaküldött eredeti kozmetikai tároló (csomagolás) az eredetitől eltérő,
egyéb anyagot, vagy anyagkeveréket tartalmaz.

4.5. Vevő oldaláról a vásárlás folyamata során, még a termékrendelés
véglegesítése előtt, az esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására
és javítására a felhasználói felület értelemszerű használatával nyílik
lehetőség.

4.6. A termékvásárlás folyamata

4.6.1. Termékek kiválasztása

·        
Vevő a rendelkezésre álló kozmetikai termékek csoportját a ceremediq.com
honlap (weboldal) „Termékek” menüpontjában találja. Itt nyílik lehetősége az
egyes termékekről való informálódásra és a megvásárolni kívánt termékek
kiválasztására. Eladó kizárólag a honlap „Termékek” oldalán szereplő
késztermékeket kínálja fel értékesítésre. Vevő tudomásul veszi, hogy a
menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a megrendelés
véglegesítésekor létrejövő vételárral, a termékárak annak egy részét képezik.
Eladó üzletpolitikai okokból a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga
számára fenntartja. Az ár módosításának joga nem terjed ki a már létrejött
(megkötött) szerződésekre. Az elektronikus kommunikációból eredő
rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti,
az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. A fenti okokból
fakadóan Eladó jogosult rendeléseket törölni, módosítani.

4.6.2. Termék(ek) rendelése (vásárlás)

·        
Vevő a cremediq.com honlap értelemszerű használatával a kiválasztott,
általa megvásárolni kívánt terméket, vagy termékeket a „Korárba” helyezi. A
„Kosár” egy több termékből álló csomagként funkcionál. Vevő a kosárának
tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon változtathatja, teljesítési kötelezettsége
nem keletkezik egészen addig, amíg a szerződéskötés létrejötte meg nem történik.

·        
Amennyiben Vevő a kosarában lévő termékeken már nem kíván változtatni,
rendelését a ‘Tovább’ gombra kattintással, ezt követően szállítási címe, majd a
fizetési és a szállítási mód megadásával (kiválasztásával), illetve esetlegesen
megjegyzés (üzenet) küldése mellett folytathatja.

·        
Vevő a termékrendelést ezt követően a szállítási és a számlázási adatok, alkalmanként
kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével, végezetül pedig az ÁSZF
elfogadásával foganatosíthatja. Ezzel egyben hozzájárul az adásvételhez
kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi
fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy
a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára
nézve kötelezőnek fogadta el.

·        
Eladó a sikeres megrendelést (vásárlást) annak rögzítésével először a
felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre
is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az
Eladót abban, hogy szolgáltatása teljesítését alapos indokkal, jogos okból
megtagadja.

·       
Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás
megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc)
napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a
Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a
választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben
vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

·        
Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a
létrejött egyedi adásvételi szerződést, amely egyúttal a Vevő számára is
hozzáférhetővé válik a saját web-fiókjában, annak előző vásárlásokat rögzítő
menüpontja alatt.

·        
A fentek alapján létrejövő Egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét
képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét
tartalmazza (teljességi záradék).

·        
Az Egyedi adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész
szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha a felek azt a megváltozott
tartalomra tekintettel egyáltalán nem kötötték volna meg.

4.6.3. A vételár teljesítése

·        
A vételár az következőkből tevődik össze: termékek ára és a szállítási
költség

·        
Vevőt a rendelése során csomagolási költség nem terheli, azt Eladó
költségmentesen biztosítja.

·        
A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét,
amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével
kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek az általa megadott szállítási címre történő szállítás
költségét bármely szállítási mód és/vagy szállítási szolgáltató általi teljesítés
esetén meg kell fizetnie, kivéve, ha a vételár eléri az ingyenes kiszállítás
értékét. Az aktuálisan hatályos kiszállítási díjak a cremediq.com honlapon találhatók
meg. Ingyenes termékátvételre Vevő által kizárólag Eladó által megjelölt helyen van lehetőség, a 6726, Szeged, Közép fasor 27/B szám alatt Eladóval történő előzetes
időpontegyeztetés alapján. Bankkártyával történő fizetésre ebben az esetben
nincs lehetőség.

·        
Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben tünteti fel az internetes
oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően a 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfa tv.) 259.§ 5. pontjában foglaltak figyelembe vételével
elektronikus formában állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán
megadott számlázási adatok alapján. Vevő, jelen Általános Szerződési Feltételek
elfogadásával hozzájárul a számlázás elektronikus úton történő
foganatosításához, akként, hogy a számlát elektronikusan fogadja be, majd az
arra vonatkozó szabályok szerint kezeli, őrzi, és archiválja azt. Felek kijelentik,
hogy az e-mail útján küldött, a PDF formátumban kiküldött számlát elektronikus
számlának fogadja el és ekként kezeli. A számla külön (elektronikus vagy más)
aláírás nélkül is hiteles. A számla kinyomtatása és megőrzése javasolt.

·        
A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban
meghatározott fizetési módok egyikének igénybevételével hajtható végre, és a
Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti
teljesítésre nem nyílik lehetősége.

– Az előre utalásos vásárlás

§  Előre utalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó OTP Banknál vezetett 11735005-26075637-00000000 számú pénzintézeti számlájára.

§  Eladó azt követően kezdi meg a termék
megküldését a Vevő részére, hogy a hiánytalanul átutalt vételár az Eladó bankszámláján jóváírásra került.

§  Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség nem terheli.

– Bankkártyás fizetéssel történő vásárlás

§ Az online bankkártyás fizetésekre a Barion,vagy a PayPal rendszere ad lehetőséget

§ A Barion rendszerén keresztül megvalósuló bankkártyás fizetések esetén a bankkártya-adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

§ A PayPal rendszerén keresztül megvalósuló bankkártyás fizetések esetén a bankkártya-adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást a PayPal
(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
(a Paypal Inc. része) nyújtja, amely egy Luxemburgban bejegyzett pénzintézet és működésének minden eleme megfelel a vonatkozó európai jogszabályoknak. Felügyeleti szerve a luxemburgi pénzügyi hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”). A CSSF létesítő okirat szerinti székhelye: 283 Route d’Arlon, 1150, Luxembourg, Luxemburg.

 

– Utánvétes vásárlás

§  Utánvétes vásárlás esetén Vevő arra vállal
kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával
egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a szállítást végző
szolgáltatónak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés
folyamán közölt összegben.

4.6.4. Kiszállítás, a termék átvétele

·        
A megvásárolt termék kiszállítása (Vevő által megadott szállítási címre
való szállítása) szállítást végző szolgáltató (pl. futárszolgálat)
közreműködése által valósul meg.

·        
A megrendelt termékek kiszállításra történő átadása 1-3 napon belül, de legkésőbb 5 napon belül megtörténik a kiszállítást végző szolgáltató részére.  Változás, vagy esetleges akadályozottság esetén az aktuálisan hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket és a szállítást
végző szolgáltató elérhetőségét a cremediq.com honlap (GDPR/Adatkezelési tájékoztató) frissített
információkkal tartalmazza.

·        
Vevő a szállítást végző szolgáltatóval történő, a Vevő által a rendelés
folyamán megadott szállítási címre való szállítását bármelyik fizetési mód
alkalmazása mellett választhatja.

·        
A szállítást végző szolgáltató (pl. futárszolgálat) a kiszállítást saját
szerződési feltételeinek betartásával, saját protokollja, műkődési rendje
szerint végzi.

·        
A szállítást végző szolgáltató fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a
Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a
küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A kiszállítást munkanapokon 8h00 és
17h00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a
termékcsomagot. A vételár részét képező kiszállítási díj ezt az
alapszolgáltatást tartalmazza. Vevőnek lehetősége van arra, hogy közvetlenül a kiszállítóval
egyeztessen egy szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés
feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő
felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, egyidejűleg kell
rendeznie.

·        
Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból
(pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok megadása) vagy az
előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt
késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk
(többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül Vevőt terhelik és Eladót
ezekért sem Vevő, sem pedig harmadik személy irányába felelősség nem terheli.

·        
Vevő a termékcsomag átvételének időpontjában és helyszínén köteles a
küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból
egyaránt ellenőrizni és Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet
(az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél
(átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és
csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

4.7. Hibás teljesítés, panaszügyintézés

·        
Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül
köteles a hibát (a hiányosságot) Eladóval a cremediq.com honlap „Kapcsolat”
menüpontja alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni.

·        
Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült és nincs hozzá
mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a
küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza.

·        
A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos)
termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok)
megtérítésére a Vevő köteles.

·        
Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az
Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

·        
Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben
Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a cremediq.com honlap „Kapcsolat” menüpontja
alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni.

·        
Eladó a panaszokat eljárásrendje szerinti módon és tartalommal rögzíti és
nyilvántartja.

·        
A beérkező panaszokat Eladó beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30
(harminc) napon belül vizsgálja ki, majd eljárásrendjének megfelelő módon értesíti
Vevőt a vizsgálat eredményéről és a további teendőkről, lehetőségekről.

·        
Eladó a panaszról készített dokumentációt telephelyén öt évig köteles
megőrízni, az ellenőrzésre jogosult hatóságnak kérésükre bemutatni.

·        
A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez, békéltető
testülethez vagy a bírósághoz fordulhat.

4.8. Az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, elállási jogok és tilalmak

·        
Az egyedi adásvételi szerződés teljesítettnek minősül az eladói
szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

·        
Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a
jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további
szolgáltatásokkal nem tartoznak és kötelesek egymással a megszűnés előtt már
teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

·        
Vevő élhet a vásárlástól való elállási jogával
bontatlan termék esetében.

·        
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell
tekinteni, ha a Vevő elállási nyilatkozatát határidőn belül elküldi, mely határidő
8 nap. Jelen határidő első napja a termékcsomag kézhezvételét követő naptári
nap. Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel
összhangban gyakorolta. A vásárlástól való elállás elállási nyilatkozatát.

·        
A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes
levélpostai küldeményként szükséges feladni az Eladó telephelyére. Az elállási
jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt bontatlan árucikket, valamint az
értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt
mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult
kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi
szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek. A
termék bontatlanságát a terméken elhelyezett roncsolódó matrica épsége
(sérülésmentessége) igazolja

·        
Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (pl. csomagolás ás
postaköltség). Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék
visszaküldése során felmerülő károkat.

·       
Eladó a termék, vagy termékek árát legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a
kézbesítési vélelem beálltától) számított 30 (harminc) napon belül köteles
visszafizetni Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű
használatából eredő kárának megtérítését is. Teljes termékcsomag vásárlásától
való elállás esetén a visszatérítendő összeg az eredeti vételár szállítási
költségével csökkentett összege. Eladó a Vevő által megvásárolt termékcsomag
Vevő által megadott szállítási címére történő szállításának díját nem téríti
meg, az teljes mértékben Vevőt terheli.

·        
A Vevőt nem illeti meg a vásárlástól való elállás joga, amennyiben a
megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Az árucikk
akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának
vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.

·        
Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem
jogosult elállni:

§  az átutalás késedelme, vagy ha Vevő
alkalmatlan fizetési módot vagy eszközt vett igénybe

§  ha a termékrendelést a nemzeti vagy a
vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 4 (négy) munkanappal
nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni
Eladó árucikkéhez

§  ha Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos
okból megtagadta

·        
A cremediq.com honlapon meghirdetett „csomag-ajánlatra” vonatkozó egyedi
adásvételi szerződéstől való vevői elállás esetén, az elállási jog kizárólag a
teljes csomagra, az abban szereplő valamennyi termékre együttesen és egységesen
érvényesíthető. A „csomag-ajánlat”-ba tartozó termékek mindegyikének egyenként
is meg kell felelnie az elállási jog gyakorlásához szükséges fentebb
részletezett követelményeknek.

4.9. Az ÁSZF módosítása

·        
Eladót megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

·        
Eladó honlapján köteles közzétenni az aktuálisan érvényes ÁSZF-et, annak
hatályba lépésének feltüntetésével

5. Záró rendelkezések

·        
Vevő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést Eladó ügyfélszolgálatával
folytatott telefonos vagy (postai, illetve elektronikus) levelezés keretében
foganatosított megkereséssel kezdeményezheti. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét
(levelezési cím, telefonszám) Eladó a cremediq.com oldal „Kapcsolatok”
menüpontjában feltünteti.

·        
A cremediq.com honlap üzemeltetője (egyben Eladó) tájékoztatja Vevőt, hogy
a szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általa használt szerveren a
szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte, az üzemeltetés során a védelmi
intézkedéseket folyamatosan karban tartja és aktualizálja Vevő adatainak
védelme érdekében.

·        
Vevő kijelenti, hogy 16. életévét betöltötte és az adatkezelési
nyilatkozatnak megfelelő módon, az általa megadott személyes adatai kezeléséhez
hozzájárul.

·        
Vevő tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § e)
pontja alapján kozmetikumok vonatkozásában nem illeti meg a Kr. 20.§-ában
meghatározott elállási jog, ennek ellenére Eladó a 4.8 pontban meghatározott
feltételekkel elállási jogot biztosít Vásárló részére.

·        
A cremediq.com honlap használatához különleges hardver nem szükséges. A
honlap hozzáférhető az általánosan és gyakrabban használt operációs
rendszereken és szoftvereken keresztül (pl. Windows, Linux, iOS, Android, Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari böngésző, stb.)

·        
Szerzői jogok: a cremediq.com
honlap szerzői műnek minősül, annak részei szerzői jogi védelem alatt állnak. A
honlapról (weboldal) és annak adatbázisából bármely anyagot átvenni kizárólag a
jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén lehetséges. A megjelenítés minden
ilyen esetben a weboldalra való hivatkozással, a forrás feltüntetésével
történhet.